۲۳ اصل وارن بافت

وارن بافِت، کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم شناخته می‌شود. او هم‌اکنون به‌عنوان مدیر عامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی فعالیت می‌کند. بافت از سیستم شناور برای سرمایه‌گذاری بر روی شرکتش استفاده کرده‌است. او در ابتدای کارش در برکشایر بر روی سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس متمرکز شده‌بود، ولی به تازگی تصمیم به خرید تمامی سهام شرکت را دارد.

امروز در تاپ تریدرز قصد داریم به ۲۳ اصل وارن بافت اشاره کنیم. با ما همراه باشید

روش پیروزمندانه شماره ۱

حفظ سرمایه همیشه اولویت اول است.

سرمایه‌گذار خبره

بر این باور است که همیشه اولویت اول حفظ سرمایه است. این باور زیر بنای روش سرمایه‌گذاری او میباشد.

سرمایه‌گذار بازنده

از سرمایه‌گذاری تنها یک هدف دارد: به دست آوردن پول زیاد. در نتیجه غالباً در حفظ سرمایه با شکست مواجه میشود.

روش پیروزمندانه شماره ۲

اجتناب از ریسک به صورت جدی

سرمایه‌گذار خبره

در نتیجه (روش شماره ۱)، مخالف ریسک است.

سرمایه‌گذار بازنده

فکر می‌کند که سودهای کلان تنها از طریق پذیرش ریسکهای بزرگ، بدست می‌آیند.

روش پیروزمندانه شماره ۳

فلسفه سرمایه‌گذاری مخصوص به خود را طرح کنید

سرمایه‌گذار خبره

فلسفه سرمایه‌گذاری مخصوص به خود را طرح کرده است، که گویای شخصیت، تواناییها و اهداف او می‌باشد. در نتیجه، ممکن نیست که سرمایه‌گذاران بسیار موفق، فلسفه‌های سرمایه گذاری مشابهی داشته باشند

سرمایه‌گذار بازنده

یا هیچگونه فلسفه سرمایه‌گذاری ندارد و یا از فلسفه سرمایه‌گذاری شخص دیگری استفاده می‌کند.

روش پیروزمندانه شماره ۴

برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی خودتان را طراحی کنید.

سرمایه‌گذار خبره

او سیستم شخصی خود را برای انتخاب، خرید، و فروش سرمایه‌گذاریها ایجاد کرده و آزمایش کرده است.

سرمایه‌گذار بازنده

هیچگونه سیستمی ندارد. یا سیستم شخص دیگری را اتخاذ کرده است، بدون آنکه آن را آزمایش و یا با شخصیت خود سازگار کند .
(هنگامی که چنین سیستمی برای او مؤثر واقع نمیشود، سیستم دیگری را اتخاذ میکند که آن هم موثر واقع نمیشود)

روش پیروزمندانه شماره ۵

تا آن اندازه که میتوانی خرید کن.

سرمایه‌گذار خبره

به تنوع بخشی اعتقاد ندارد. در صورتی که یک سرمایه‌گذاری، معیارهای او را داشته باشد، همیشه تا آن اندازه که می تواند، به خرید آن میپردازد

سرمایه‌گذار بازنده

اعتماد به نفس لازم برای انجام یک سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ را ندارد.

روش پیروزمندانه شماره ۶

Taxes

بر میزان بازده‌ای که پس از پرداخت مالیات [و یا نرخ سواپ] به دست می‌آید، تمرکز کنید.

سرمایه‌گذار خبره

از پرداخت مالیات و دیگر هزینه های داد و ستد متنفر است و فعالیت های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که پرداخت مالیات خود را به طور قانونی به پایین ترین حد برساند.

سرمایه‌گذار بازنده

متوجه تاثیر منفی مالیات‌ها و هزینه‌های معاملات بر عملکرد سرمایه گذاری در بلندمدت نیست و یا آن را نادیده می‌گیرد.

روش پیروزمندانه شماره ۷

تنها بر روی چیزی که درک می‌کنی سرمایه‌گذاری کن.

سرمایه‌گذار خبره

تنها بر روی چیزی که درک می‌کند، سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.

سرمایه‌گذار بازنده

نمی‌داند که یکی از پیش نیازهای ضروری موفقیت، داشتن درک عمیق از کاری است که انجام می‌دهد. به ندرت متوجه می شود که موقعیتهای سودمند در حوزه تخصصی خود او وجود دارد..

روش پیروزمندانه شماره ۸

از سرمایه‌گذاری در بخشهایی که با معیارهایتان سازگار نیست، اجتناب کنید.

سرمایه‌گذار خبره

از سرمایه‌گذاری در بخشهایی که با معیارهایش سازگار نیست، اجتناب می‌کند .
میتواند به آسانی به هر چیز دیگری «نه» بگوید.

سرمایه‌گذار بازنده

هیچ معیاری ندارد، یا معیارهای دیگران را اتخاذ میکند. نمیتواند به طمع خود «نه» بگوید.

روش پیروزمندانه شماره ۹

research

تحقیقات خود را انجام دهید.

سرمایه‌گذار خبره

بطور مستمر در پی فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید است کـه بـا معیارهـای او همخـوانی داشته و کـاملاً بـر پایـه تحقیقـات خـودش باشند. تنها به صـحبتهای سرمایه‌گذاران وتحلیلگرانی گوش می‌دهد که دلایل پرمحتوا و قابل احترامی دارند.

سرمایه‌گذار بازنده

به دنبال یک فرصت یک به هـزار اسـت کـه وی را در مسیر آسانتر قـرار دهـد. در نتیجـه همیشــه بــه دنبــال «نقطــه اوج فعالیتهــای ماهیانه» است. همیشه بـه هـر کـه ظـاهرش شبیه متخصص‌ها باشد ،گوش می‌دهـد . بـه ندرت پیش از خرید مطالعه‌ای عمیق و اساسی انجام می‌دهد. تمام تحقیقـات او منحصـر بـه‌ آخرین نکته داغ پیشنهادی از سـوی یـک کارگزار، مشاور یا روزنامه روز قبل است.

روش پیروزمندانه شماره ۱۰

بی اندازه صبور باشید

سرمایه‌گذار خبره

این صبر را دارد که در هنگـام عـدم یـافتن یک سرمایه‌گذاری منطبق با معیارهایش، به انتظار بنشیند تا موردی را بیابـد کـه مطـابق معیارهایش باشد.

سرمایه‌گذار بازنده

تصور میکند در همه حال باید در بازار مشغول انجام کاری باشد.

روش پیروزمندانه شماره ۱۱

فوراً اقدام کنید

سرمایه‌گذار خبره

به محض تصمیم گیری اقدام می‌کند.

سرمایه‌گذار بازنده

کارها را به تعویق می‌اندازد.

روش پیروزمندانه شماره ۱۲

یک سرمایه‌گذاری موفق را تا زمانی نگه دارید که دلیل از پیش تعیین شده‌ای برای فروش آن داشته باشید.

سرمایه‌گذار خبره

یک سرمایه‌گذاری موفـق را تـا زمـانی نگـه می‌دارد که دلیل از پیش تعیـین شـده بـرای‌ خروج از سرمایه‌گذاری بوجود آید.

سرمایه‌گذار بازنده

به ندرت قانون از پیش تعیین شده‌ای بـرای بـه دست آوردن سود دارد. اغلب می‌ترسد که سـودکم به زیان تبدیل گردد. بنابراین سرمایه‌گذاری خود را به پول نقـد تبـدیل می‌کنـد و همـواره سودهای کلانی را از دست می‌دهـد . در سـال ۲۰۰۰، اطلاعــات بایگــانی شــده برکشــایر درSEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار)، آشکارساخت که برکشایر مقدار زیـادی از سـهام خـود در دیزنی را فروختـه اسـت. در مجمـع سـالیانه برکشایر در سال ۲۰۰۲، سهامداری از بافت سوال کرد که چرا این سـهام را فروختـه اسـت. سیاست بافت ایـن اسـت کـه او هرگـز دربـاره سرمایه‌گذاری‌هایش نظری نمی‌دهـد ،بنـابراین غیر مستقیم پاسخ داد: ما نسبت به ویژگیهای رقابتی شرکت نظری داشتیم که تغییر کرد.

روش پیروزمندانه شماره ۱۳

از سیستم خود مصرانه پیروی کنید.

سرمایه‌گذار خبره

از سیستم خود مصرانه پیروی می‌کند.

سرمایه‌گذار بازنده

دائماً سیستم خود را زیر سوال می‌بـرد – البتـه اگر سیستمی داشته باشد. معیارها و اهـدافش را برای توجیه کارهایش تغییر می‌دهد.

روش پیروزمندانه شماره ۱۴

accept mistakes

اشتباهات خود را بپذیرید و فوراً آنها را اصلاح کنید.

سرمایه‌گذار خبره

او می‌دانـد کـه ممکن اسـت اشـتباه کند. لحظه‌ای که متوجه اشتباهاتش می‌شود، آنها را اصلاح می‌کند. در نتیجه بـه نـدرت پـیش می‌آید که مشکلات او چیزی بیش از زیان‌های کوچک باشد

سرمایه‌گذار بازنده

دست از سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها شکست خورده نمی‌کشد و امیدوار اسـت کـه بتواند ضررش را جبران کند. در نتیجـه اغلـب از زیانهای بزرگ رنج می‌برد.

روش پیروزمندانه شماره ۱۵

اشتباهات را به تجربیات آموزنده تبدیل کنید.

سرمایه‌گذار خبره

همـواره به اشتباهات به عنوان تجربیات آموزنده می‌نگرد.

سرمایه‌گذار بازنده

هرگز به اندازه کافی به یک روش نمی‌پردازد تا بفهمد چگونه آن را بهبود بخشد. همواره به دنبال یک راه حل سریع و آسان است

روش پیروزمندانه شماره ۱۶

هزینه‌های خود را بپردازید.

سرمایه‌گذار خبره

سود وی با افزایش تجربه‌اش افزایش می‌یابد و اکنون با صرف وقت کمتر درآمـد بیشـتری کسب می‌کند. او هزینه های خود را پرداخته است

سرمایه‌گذار بازنده

نمی‌داند که پرداخت هزینه‌ها یـک ضـرورت اســت. بــه نــدرت از تجربیــات خــود درس می‌گیرد… و بر تکرار اشتباهاتش اصرار می‌ورزد تا آنجا که همه چیز خود را از دسـت می‌دهد.

روش پیروزمندانه شماره ۱۷

هرگز در مورد کاری که در حال انجام آن هستید چیزی نگویید.

سرمایه‌گذار خبره

تقریباً هیچگاه درباره کاری که در حال انجام آن است با کسی سخن نمی‌گوید. بـه اینکـه دیگران در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری او چه فکری می‌کنند، علاقه‌ای ندارد و خـود را درگیر آن نمی‌کند.

سرمایه‌گذار بازنده

همواره در مورد سرمایه‌گذاری‌های فعلـی‌اش با سایرین صحبت می‌کنـد و بـه جـای آنکـه تصمیمات خود را با واقعیت بسنجد، آنها را بـانظرات دیگران محک می‌زند.

روش پیروزمندانه شماره ۱۸

بدانید که چگونه کارهای خود را به دیگران بسپارید.

سرمایه‌گذار خبره

اغلب مسئولیتهای خود و یا حتی همـه آنهـا رابا موفقیت به دیگران می‌سپارد.

سرمایه‌گذار بازنده

مشاوران و مدیران سـرمایه گـذاری را بـه همـان روشــی کــه تصــمیمات ســرمایه گــذاری‌اش را می‌گیرد، انتخاب می‌کند.

روش پیروزمندانه شماره ۱۹

بسیار پایین‌تر از سطح ثروت خود زندگی کنید.

سرمایه‌گذار خبره

بسیار پایینتـر از سـطح ثـروت خـود زنـدگی می‌کند.

سرمایه‌گذار بازنده

احتمالاً فراتـر از سـطح ثـروت خـود، زنـدگی می‌کند (اغلب مردم چنین کاری می‌کنند).

روش پیروزمندانه شماره ۲۰

پول عامل اصلی نیست.

سرمایه‌گذار خبره

برای اشتیاق و کامیابی خـود، سرمایه‌گذاری می‌کند و نه برای پول.

سرمایه‌گذار بازنده

به واسطه پول، انگیزه پیدا می‌کنـد و تصـورمی‌کند که سرمایه‌گذاری راهـی سـریع بـرای دستیابی آسان به ثروت است.

روش پیروزمندانه شماره ۲‍۱

عاشق کاری باشید که انجام می‌دهید و نه عاشق چیزی که دارید

سرمایه‌گذار خبره

از لحاظ احساسی با فرآیند سرمایه‌گذاری درگیـرشده است (و رضـایت و خرسـندی خـود را از آن کســب می‌کنــد)، و قــادر اســت از هــر گونــه سرمایه‌گذاری شخصی دوری گزیند

سرمایه‌گذار بازنده

عاشق سرمایه‌گذاری‌های خود می‌شود.

روش پیروزمندانه شماره ۲۲

investment

تمام فکر و ذکر خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهید.

سرمایه‌گذار خبره

در تمام مدت شبانه روز به فکر سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذار بازنده

فکر و زمان خود را به طور کامل به رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری خود، اختصاص نمی‌دهـد(حتی اگر بداند کـه آن اهـداف چـه چیزهـایی هستند)

روش پیروزمندانه شماره ۲۳

سرمایه خود را در جریان فعالیت اصلی خود قرار دهید.

سرمایه‌گذار خبره

پول خود را در همان حـوزه‌هـایی کـه بـیش ازهمه دوستشان دارد، صرف می‌کند. برای مثـال، وارن بافت ۹۹ درصد از سرمایه خود را در سهام برکشایرهاتاوی قرار داده است، به همـین ترتیـب جورجی شـوارتز بیشـتر حجـم پـول خـود را درصندوق کوآنتوم حفظ می‌کند. بـرای شـوارتز و بافت سرنوشـت دارایـی شخصـی خودشـان بـا سرنوشت دارایی افـرادی کـه پـول خـود را بـه مدیریت آنها واگذار کرده‌اند، یکسان است.

سرمایه‌گذار بازنده

در میان سرمایه‌گذاریها، مقـادیری کمـی بـه ســرمایه خــود اضــافه می‌کنـد. در واقــع، فعالیتهای سرمایه‌گذاری او غالباً برای ثروتش مخــاطره آمیـز اسـت. وجــوه مـورد نیـازسرمایه‌گذاریهای خود (و جبـران زیـانهـای خود) را از جای دیگـری همچـون سـودهـای تجـــارت، حقـــوق، صـــندوق بازنشســـتگی، برنامه‌های پـاداش دهـی شـرکت و… ، تـأمین می‌کند.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.