اگر تمام کارها را بدرستی انجام داده باشید، بزودی تارگت شما زده خواهد شد و در کمترین زمان، به سود قابل توجهی خواهید رسید. به همین راحتی!!!

کلید داشتن سوگیری جهت دار این است که شما باید مفاهیم پشت گزارش خبری را که قصد ترید بر اساس آن را دارید، درک کرده باشید.

اگر از تاثیر واقعی خبر روی ارزهای خاص، سو تفسیر انجام دهید، ممکن است نتایج معکوس و ناگواری در انتطار شما باشد!!!

پس همواره اصل مدیریت سرمایه را هنگام معامله بر اساس خبر فراموش نکنید.